Access VBA 入門講座

Home式と演算子式と演算子

変数へ値を代入するときや、計算を行う場合演算子を使用します。


変数 = 値 演算子 値
						

算術式に使用される演算子の種類には以下のものがあります。

演算子機能
+足し算
-引き算
*掛け算
/割り算
^べき乗
\
mod余り

以下の例では以下の例では変数iをIntgerとして宣言して10を代入して演算子使用して値を再代入しています。


Sub Sample()

  Dim i As Integer

  i = 10
   
  i = i + 5 

  Msgbox i  '---  10 + 5 = 15

  i = i - 3

  Msgbox i  '---  15 - 3 = 12

  i = i * 3

  Msgbox i  '---  12 * 3 = 36

  i = i / 3

  Msgbox i  '---  36 / 3 = 12

  i = i ^ 2

  Msgbox i  '---  12 ^ 12 = 144

  i = i mod 7

  Msgbox i  '---  144 mod 7 = 4

  i = i \ 3

  Msgbox i  '---  4 \ 3 =1

End Sub
							

文字列の連結には&と + の演算子が用意されています。


文字列 & 文字列

文字列 + 文字列
							

以下の例では文字列を&と + の演算子を使用して連結しています。


Sub Sample()

  Dim strData1 As String
  Dim strData2 As String
  
  strData1 = "abcd"
  strData2 = "efgh"

  Msgbox strData1 & strData2

  strData1 = "ijkl"
  strData2 = "mnop"

  Msgbox strData1 + strData2

End Sub